Правила на играта “Информационна анкета”

I. Организатор
1. Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

II. Продължителност на Играта
2. Играта стартира в 11:30 часа на 07.12.2023 г. и продължава до 23:59 часа на 14.12.2023 г., включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта
3. Играта се провежда на територията на Р. България на Фейсбук страницата на “Гласът на България” с URL: https://www.facebook.com/Glasat
4. В Играта могат да участват всички физически лица, които имат личен профил във Фейсбук и участват в Играта чрез него и са навършили 18 години.
5. 07.12.2023 в 11:30 часа на Фейсбук страницата на www.facebook.com/Glasat ще бъде публикуван пост с въпрос:
„Кой е твоят любим продукт от Maybelline New York?“
На въпроса може да се отговоря в свободен текст, който съдържа отговор, представляващ конкретен продукт. Коментари под поста, които нямат отношение по темата и не представляват отговор на съответния въпрос няма да участват в томболата за наградата.

6. Участникът, който иска да се включи в играта, трябва да има регистрация във Фейсбук или да направи такава преди да публикува коментара.
7. За да участва в играта, всеки участник трябва да изпише в коментар отговор, който съдържа козметичен продукт. Отговарянето в коментар под поста на Играта ще се зачете за валидно само ако е осъществено в периода посочен в раздел II. от Условията на Играта.
8. Всеки Участник се включва в томболата за награди, съгласно раздел IV., само ако е отговорил на въпроса в коментар.

9. Печелившите Участници, ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез томбола.

IV. Награди
10. Наградите в Играта са 10 (десет) комплекта с продукти от асортимента на Maybelline. Като всеки комплект съдържа следните продукти:
- Super Stay Vynil Ink червило;
- The Falsies Surreal спирала за мигли;
- Instant Age Eraser коректор;
- Tattoo liner очна линия;
- Nudes palette палитра сенки;
- Lifter gloss гланц за устни;

11. Наградите се осигуряват от: Лореал България ЕООД
V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
12. Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е публикувал коментар с отговор на поставените въпроси.
13. Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта, отговорили с валиден отговор на въпроса, посочен в чл. 5.
14. В играта има 10 печеливши участника, като всеки печеливш участник получава една от описаните в чл. 10 награди. Печелившите участници ще бъдат обявени на 15.12.2023 г. като коментар под поста на Играта на https://www.facebook.com/Glasat, чрез обявяване на потребителските профили на печелившите участници, с които същите са участвали в Играта.
15. С оглед получаване на наградите, всеки печеливш участник трябва да изпрати на Организатора: три имена, адрес на собствена електронна поща, физически адрес, на който ще получи наградата, както и телефонен номер в срок до 23:59 часа на 18.12.2023 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата на https://www.facebook.com/Glasat от профила, от който е публикувал поста. В случай че даден участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар или изпрати съобщение без необходимата пълна информация се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
16. Наградите на печелившите участници се изпращат от Организатора по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 1 месец (тридесет календарни дни) от обявяването на съответния печеливш участник. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер.
17. Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен адрес на електронна поща, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
18. Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта и се свързал по посочения от Организатора начин в посочения от тях срок. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
19. Наградата не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

VI. Други условия
20. Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на Фейсбук страницата на https://www.facebook.com/Glasat материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.
21. С участието си в Играта, чрез публикуване на коментар с отговор на зададения въпрос, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите, както и предоставяне и използване на наградата. След приключване на Играта, всички лични данни, включително данните за доставка, ще бъдат изтрити в срок до един месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
22. С участието си в Играта чрез публикуване на коментар с отговор на зададените въпроси, се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
23. При въпроси относно условията за участие и получаване на наградите в Играта, участниците могат да изпратят запитване на лично съобщение на Фейсбук страницата на Организатора: https://www.facebook.com/Glasat.
24. Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

25. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.
26. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди

27. Настоящите правила се публикуват на https://glasat.btv.bg/, като Организаторът си запазва правото да променят правилата, наградите, датите на началото и/или края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта https://glasat.btv.bg/.

Включи се в играта ТУК